Informace a formuláře

Na této stránce najdete informace a formuláře, které Vám
pomohou při vyplnění nejčastěji používaných formulářů pro
katastr nemovitostí nebo při objednávání geodetické práce.

Katastr nemovitostí

Zápis vkladu vlastnického práva

Formulář není požadován.
Lze použít Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném
oprávněním.
Žádost musí obsahovat:

 • označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen
 • označení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru
  nemovitostí
 • označení práv, která mají být zapsána podle návrhu do KN.
 • notářsky ověřenou kupní smlouvu

Zápis zkolaudované budovy do katastru nemovitostí

 • Žádost o zápis budovy do katastru nemovitostí
 • kolaudační rozhodnutí (úředně ověřenou kopii opatřenou
  doložkou o nabytí právní moci)
 • doklad o přidělení popisného/evidenčního čísla
 • geometrický plán (výsledek práce geodeta)

Zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí

 • Žádost o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí 
 • stavební povolení (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou
  o nabytí právní moci)
 • geometrický plán (originál s vyznačením rozestavěné budovy)
 • čestné prohlášení stavebníků že jsou vlastníky rozestavěné
  budovy, úředně ověřené podpisy

Formuláře ke stažení

 1. Žádost o zápis budovy do katastru nemovitostí doc pdf
 2. Žádost o zápis rozestavěné budovy do katastru
  nemovitostí doc pdf
 3. Čestné prohlášení o rozestavěnosti budovy doc pdf
 4. Ohlášení změny údajů o vlastníkovi a jiném
  oprávněném doc pdf

Pokud jste nenašli formuláře, které hledáte, vyzkoušejte
 adresář s formuláři na ČUZK
Pro zobrazení pdf dokumentu si stáhněte Adobe Reader 7. 
Pro zobrazení doc dokumentu si stáhněte Word Wiever 2003

Geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností a vyhotovuje se v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí. Geometrický plán je ve všech případech technickým podkladem pro případný zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva…), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou. Do té doby je geometrický plán pouze uložen v technické dokumentaci katastrálního úřadu. Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.  

Předání zakázky předcházejí tyto činnosti:
 • objednání zakázky
 • vyhledání technických podkladů v dokumentaci katastrálního úřadu
 • měření v terénu
 • přidělení parcelních čísel katastrálním úřadem
 • zpracování geometrického plánu a ověření
 • potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem
Pro urychlení Vaší objednávky je třeba vždy uvést okres, katastrální území a parcelní číslo pozemku, na kterém budeme pracovat. Dále nám pomůže např. snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, případně starší geometrické plány na dotčené nemovitosti.

Odkazy

Máte zájem o naše služby?