Ladislav Vrána
geodet

Malý geodetický tahák.

Na této stránce najdete informace a formuláře, které Vám pomohou při vyplnění nejčastěji používaných formulářů pro katastr nemovitostí nebo při objednávání geodetické práce.

Katastr nemovitostí. Jak na to?

 • Zápis vkladu vlastnického práva
  Formulář není požadován.
  Lze použít Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném doc pdf
  Žádost musí obsahovat:
  1. označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen
  2. označení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
  3. označení práv, která mají být zapsána podle návrhu do KN.
  4. notářsky ověřenou kupní smlouvu
 • Zápis zkolaudované budovy do katastru nemovitostí
  1. Žádost o zápis budovy do katastru nemovitostí doc pdf
  2. kolaudační rozhodnutí (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
  3. doklad o přidělení popisného/evidenčního čísla
  4. geometrický plán (výsledek práce geodeta)
 • Zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
  1. Žádost o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí doc pdf
  2. stavební povolení (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
  3. geometrický plán (originál s vyznačením rozestavěné budovy)
  4. čestné prohlášení stavebníků že jsou vlastníky rozestavěné budovy, úředně ověřené podpisy

Seznam formulářů ke stažení

 • Žádost o zápis budovy do katastru nemovitostí doc pdf
 • Žádost o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí doc pdf
 • Čestné prohlášení o rozestavěnosti budovy doc pdf
 • Ohlášení změny údajů o vlastníkovi a jiném oprávněném doc pdf
Pokud jste nenašli formuláře, které hledáte, vyzkoušejte adresář s formuláři na ČUZK

Pro zobrazení pdf dokumentu si stáhněte Adobe Reader 7.
Pro zobrazení doc dokumentu si stáhněte Word Wiever 2003

Geometrický plán. Co s ním?

Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností a vyhotovuje se v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí.

Geometrický plán je ve všech případech technickým podkladem pro případný zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva...), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou. Do té doby je geometrický plán pouze uložen v technické dokumentaci katastrálního úřadu. Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.

Předání zakázky předcházejí tyto činnosti:
 • objednání zakázky
 • vyhledání technických podkladů v dokumentaci katastrálního úřadu
 • měření v terénu
 • přidělení parcelních čísel katastrálním úřadem
 • zpracování geometrického plánu a ověření
 • potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem

Pro urychlení Vaší objednávky je třeba vždy uvést okres, katastrální území a parcelní číslo pozemku, na kterém budeme pracovat. Dále nám pomůže např. snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, případně starší geometrické plány na dotčené nemovitosti.

Odkazy


Copyright © 2008 Ladislav Vrána, www.geodet-vrana.eu